ใบแจ้งราคา

คำสั่ง วันแจ้งราคา วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด มูลค่า สถานะ